disclaimer

Links

Deze website van Intermaison B.V. bevat hyperlinks naar websites van derden of naar inhoud die van derden uitgaat. Het staat u vrij om die websites te bezoeken. Intermaison B.V. treedt daarbij niet op als tussenpersoon en bemiddelen helemaal niet tussen u en die derden. Intermaison B.V. draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, de kwaliteit en accuraatheid van de sites waarnaar zij een link leggen en geeft geen garanties wat het veiligheidsniveau van die sites betreft. Intermaison B.V. biedt bovendien geen enkele garantie voor de solvabiliteit of betrouwbaarheid van de site-eigenaars of site-houders, noch voor de personen of bedrijven waarover de site(s) informatie verstrekken. Bijgevolg zijn de uitbaters van die websites de enige verantwoordelijken betreffende het naleven van de wetgevingen en reglementeringen in verband met de producten en diensten die ze te koop aanbieden op hun website, meer bepaald wat betreft de bescherming van de consument, verkoop op afstand, wetgeving in verband met prijzen, enz.

U kunt Intermaison B.V. niet aansprakelijk stellen voor de eventuele nadelige gevolgen of enigerlei schade die u zou lijden als gevolg van de op basis van de hyperlinks gelegde contacten of gesloten contracten, het gebruik van gegevens verkregen via hyperlinks, de consultatie van de via hyperlink bezochte website(s).

Het is niet toegelaten om zonder de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Intermaison B.V. te linken naar de Intermaison B.V. webpagina’s vanuit andere sites door gelijk welke technieken dan ook. Wordt een link geplaatst zonder toestemming, behouden wij ons het recht voor een schadevergoeding te vragen, en zullen wij niet nalaten gerechtelijke stappen te ondernemen om onze rechten te vrijwaren.

Informatie

De site wordt regelmatig en geautomatiseerd aangepast en wij trachten steeds betrouwbare en regelmatig geüpdate informatie ter beschikking te stellen. Op onze website, informeren wij u op geheel vrijblijvende wijze. Intermaison B.V. biedt U deze gegevens geheel ter informatie aan en geeft geen garanties met betrekking tot betrouwbaarheid, volledigheid en accuraatheid, alsook met betrekking tot het al dan niet actueel zijn van objectgegevens en andere informatie op deze website. De verstrekte informatie vormt geen aanbod van diensten of -producten. 

Intermaison B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de website alsook voor het gebruik of gevolgen van het gebruik van de informatie door derden. Intermaison B.V. kan echter niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, de onvolledigheid en onduidelijkheid in de informatie. Aan de informatie beschikbaar op thefuture.auction kunnen geen rechten ontleend worden. Vermeldingen van en verwijzingen naar prijzen en acties in het kader van de verkoop of aankoop; alsook in het kader van de dienstverlening van Intermaison B.V. zijn steeds informatief. Ook hieraan kunnen geen rechten ontleend worden.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortkomt uit, of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen. 

De informatie van deze website wordt regelmatig aangevuld. Wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enig bericht vooraf worden aangebracht.

Eigendomsrechten - Overname van informatie en foto's

De intellectuele eigendomsrechten en de auteursrechten op de informatie, publicaties en gegevens verstrekt op deze website komen toe aan Intermaison B.V.. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, en is elke overdracht, verkoop, verspreiding of reproductie in enige vorm of op enige wijze, verboden zonder voorafgaande toestemming van ntermaison B.V.. U moet zich onthouden van elke inbreuk daarop.

Beschikbaarheid van de site

thefuture.auction is eigendom van Intermaison B.V. en wordt met de nodige zorgvuldigheid beheerd om de thefuture.auction-site 24 uur op 24 ter beschikking te stellen. Niettegenstaande behouden wij ons het recht om op elk moment en zonder voorafgaande verwittiging, de toegang tot de site te onderbreken om technische redenen, storingen en onbereikbaarheid of andere. Wij behoudens ons eveneens het recht onze diensten te beëindigen. Dit zonder dat we kunnen verantwoordelijk gehouden worden voor deze onderbrekingen en de mogelijke gevolgen hiervan voor u of een derde.

rechtspraak

De dienst- en productinformatie die Intermaison B.V. verstrekt via zijn website thefuture.auction wordt beheerst door de regels van het Belgische recht waaraan zij onderworpen zijn. Voor elk eventueel geschil dat voortvloeit uit het gebruik van de Intermaison B.V.-website thefuture.auction zijn enkel de rechtbanken te Antwerpen zijn bevoegd.

Deze website maakt gebruik van cookies. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat uw surfervaring nog aangenamer wordt. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie